Privacy Verklaring

Adminiplan verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Diana Eyckmans op diana@adminiplan.com.

Verwerkingsdoeleinden

Adminiplan verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van volgende artikels van de Gegevensbeschermingsautoriteit:

  • Artikel 6.1.b noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • Artikel 6.1.c noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Artikel 6.1.f noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.
Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen van Adminiplan binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Adminiplan verbonden zijn of met enige andere partner van Adminiplan.
Adminiplan garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.
(onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te laten passen door middel vaneen e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: diana@adminiplan.com.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).

Slotbepalingen

Adminiplan raad je aan geregeld de privacyverklaring te raadplegen op de website. Het kan zijn dat deze wordt aangepast. Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt, kun je deze sturen naar diana@adminiplan.com , zodat men deze kan proberen op te lossen voor je.

Adminiplan bv
Diana Eyckmans
Falco de Lampagneplein 50 bus 203
2000 Antwerpen
www.adminiplan.com
diana@adminiplan.com

BE0778.921.282